Courses After 12Th In Marathi | बारावी नंतर कोणते कोर्सेस आहेत | Best Courses After 12Th In 2024 |

80 / 100

 

Courses After 12Th In Marathi | बारावी नंतर कोणते कोर्सेस आहेत | Best Courses After 12Th In 2024 |
Courses After 12Th In Marathi | बारावी नंतर कोणते कोर्सेस आहेत | Best Courses After 12Th In 2024 |

Engineering Courses After 12Th In Marathi

जर तुम्ही १२वी उत्तीर्ण असाल आणि तुम्हास इंजिनीरिंग क्षेत्रात तुम्हाला तुमचे भविष्य घडवायचे असेल तर तुम्ही इंजिनीरिंग क्षेत्रात येणारे कोर्सेस तपासू शकतात. यामध्ये बीटेक Bachelor of Technology [B.Tech] व बी ई Bachelor of Engineering [BE] अंतर्गत खूप कोर्सेस येतात व यांचा कालावधी ३-४ वर्षाचा असतो तुम्ही प्रत्येक कोर्स बद्दल माहिती पाहू शकता . ते तपासा.

Bachelor of Technology [B.Tech] (Computer Science and Engineering)

Bachelor of Technology [B.Tech] (Mechanical Engineering)

Bachelor of Technology [B.Tech] (Civil Engineering)

Bachelor of Technology [B.Tech] (Electronics & Communication Engineering)

Bachelor of Engineering [BE] (Mechanical Engineering)

Bachelor of Technology [B.Tech] (Information Technology)

Bachelor of Engineering [BE] (Civil Engineering)

Bachelor of Technology [B.Tech] (Electrical and Electronics Engineering)

Bachelor of Engineering [BE] (Computer Science and Engineering)

Bachelor of Technology [B.Tech] (Electrical Engineering)

Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Communication Engineering)

Diploma in Electronics and Communication Engineering

Bachelor of Engineering [BE] (Electrical and Electronics Engineering)

Bachelor of Technology [B.Tech] (Artificial Intelligence & Machine Learning)

Bachelor of Technology [B.Tech] (Data Sciences)

Bachelor of Technology [B.Tech] (Biotechnology)

Bachelor of Engineering [BE] (Information Technology)

Bachelor of Technology [B.Tech] (Chemical Engineering)
Bachelor of Engineering [BE] (Electrical Engineering) Bachelor of Engineering [BE] (Computer Engineering)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Cyber Security) Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Telecom Engineering)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Computer Engineering) Bachelor of Technology [B.Tech] (Agricultural Engineering)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Electronics & Telecommunication Engineering) Bachelor of Technology [B.Tech] (Automobile Engineering)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Food Technology) Bachelor of Engineering [BE] (Biomedical Engineering)
Bachelor of Engineering [BE] (Automobile Engineering) Bachelor of Engineering [BE] (Information Science & Engineering)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Computer Science) Bachelor of Technology [B.Tech] (Mining Engineering)
Bachelor of Engineering [BE] (Aeronautical Engineering) Bachelor of Technology [B.Tech] (Mechatronics)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Aeronautical Engineering) Bachelor of Engineering [BE] (Chemical Engineering)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Biomedical Engineering) Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Instrumentation Engineering)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Electronics and Instrumentation Engineering) Diploma in Electrical & Communication Engineering
Bachelor of Engineering [BE] (Mechatronics Engineering) Bachelor of Technology [B.Tech] (Aerospace Engineering)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Electronics Engineering) Bachelor of Technology [B.Tech] (Petroleum Engineering)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Petroleum Engineering) Bachelor of Technology [B.Tech] (Electrical and Computer Engineering)
Bachelor of Engineering [BE] (Biotechnology) Bachelor of Technology [B.Tech] (Production Engineering)
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics Engineering) Bachelor of Technology [B.Tech] (Instrumentation & Control Engineering)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Applied Electronics and Instrumentation) Bachelor of Technology [B.Tech] (Marine Engineering)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Applied Electronics and Instrumentation) Diploma in Fire and Safety Management
Bachelor of Technology [B.Tech] (Textile Technology) Bachelor of Technology [B.Tech] (Environmental Engineering)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Robotics) Bachelor of Technology [B.Tech] (Metallurgical Engineering)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Metallurgical and Materials Engineering) Bachelor of Engineering [BE] (Computer Science)
Bachelor of Engineering [BE] (Production Engineering) Bachelor of Technology [B.Tech] (Instrumentation Engineering)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Mathematics and Computing) Bachelor of Technology [B.Tech] (Bioinformatics)
Bachelor of Technology [BTech] Diploma in Printing Technology
Bachelor of Technology [B.Tech] (Software Engineering) Bachelor of Engineering [BE] (Instrumentation & Control Engineering)
Bachelor of Engineering [BE] (Mining Engineering) Bachelor of Technology [B.Tech] (Industrial & Production Engineering)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Safety and Fire Engineering) Bachelor of Technology [B.Tech] (Information and Communication Technology)
Bachelor of Engineering [BE] (Instrumentation Engineering) Bachelor of Technology [B.Tech] (Petrochemical Engineering)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Electrical Communication Engineering) Bachelor of Technology [B.Tech] (Nanotechnology)
Bachelor of Engineering [BE] (Marine Engineering) Bachelor of Technology [B.Tech] (Information Science & Engineering)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Textile Engineering) Graduate Marine Engineering [GME]
Diploma in Sound Engineering Bachelor of Technology [B.Tech] (Engineering Physics)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Fashion Technology) Bachelor of Engineering [BE] (Food Technology)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Pharmaceutical Technology) Bachelor of Technology [B.Tech] (Manufacturing Engineering)
Bachelor of Engineering [BE] (Telecommunication Engineering) Bachelor of Technology [B.Tech] (Architecture Engineering)
Diploma in Marine Engineering Bachelor of Technology [B.Tech] (Geo-informatics Engineering)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Industrial Engineering) Bachelor of Technology [B.Tech] (Leather Technology)
Bachelor of Engineering [BE] (Mechanical & Automation Engineering) Bachelor of Technology [B.Tech] (Printing Technology)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Construction Engineering and Management) Bachelor of Technology [B.Tech.] (Food Process Engineering)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Structural Engineering) Bachelor of Technology [B.Tech] (Food Engineering)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Cloud Computing and Virtualisation Technology) Bachelor of Technology [B.Tech] (Plastic and Polymer Engineering)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Genetic Engineering) Bachelor of Technology [B.Tech] (Plastic Technology)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Polymer Engineering) Bachelor of Technology [B.Tech] (Food Science and Technology)
Bachelor of Technology [B.Tech] Petrochemical Technology Bachelor of Technology [B.Tech] (Plastic Engineering)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Textile Chemistry) Bachelor of Technology [B.Tech] (Avionics Engineering)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Information Security) Bachelor of Technology [B.Tech] (Energy Engineering)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Ceramic Technology) Bachelor of Technology [B.Tech] (Industrial Engineering & Management)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Ceramics & Cement Technology) Bachelor of Technology [B.Tech] (Infrastructure Engineering)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Industrial Biotechnology) Bachelor of Technology [B.Tech] (Manufacturing Technology)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Naval Architecture and Ship Building) Bachelor of Technology [B.Tech] (Power System Engineering)
Bachelor of Technology [B.Tech] + Master of Technology [M.Tech] (Metallurgical & Materials Science) Bachelor of Technology [B.Tech] (Telecommunication Engineering)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Oil Technology) Bachelor of Technology [B.Tech] (Engineering Science)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Petroleum Refining and Petrochemicals Engineering) Bachelor of Technology [B.Tech] (Surface Coating Technology)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Power Engineering) Bachelor of Technology [B.Tech] (Industrial Automation)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Poultry Production Technology) Bachelor of Technology [B.Tech] (Engineering Design)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Polymer Science and Technology) Bachelor of Engineering [BE] (Nanotechnology)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Thermal Engineering) Bachelor of Technology [B.Tech] (Soil & Water Conservation Engineering)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Automotive Design Engineering) Bachelor of Technology [B.Tech] (Communication Engineering)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Carpet & Textile Technology) Bachelor of Technology [B.Tech] (Applied Electronics Engineering)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Mineral Engineering) Bachelor of Technology [B.Tech] (Applied Mechanics)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Naval architecture & Ocean Engineering) Bachelor of Technology [B.Tech] (Biomedical Instrumentation)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Rubber and Plastic Technology Engineering) Bachelor of Technology [B.Tech] (Chemical and Electrochemical Engineering)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Food Science) Bachelor of Technology [B.Tech] (Geo Sciences Engineering)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Agriculture Information Technology) Bachelor of Technology [B.Tech] (Man Made Fiber Technology)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Horticulture) Bachelor of Technology [B.Tech] (Medical Electronics)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Printing, Graphics and Packaging) Bachelor of Technology [B.Tech] (Nuclear Science & Engineering)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Power Electronics) Bachelor of Technology [B.Tech] (Optics and Optoelectronics)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Cloud Technology) Bachelor of Technology [B.Tech] (Packaging Technology)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Tool Engineering) Bachelor of Technology [B.Tech] (Silk Technology)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Petroleum Engineering and Technology) Bachelor of Technology [B.Tech] (Upstream & Applied Petroleum Engineering)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Chemical Science and Technology) Bachelor of Technology [B.Tech] (Water Resources Engineering)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Electronic Instrumentation and Control) Bachelor of Technology [B.Tech] (Biological Sciences and Bio-Engineering)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Footwear Technology) Bachelor of Technology [B.Tech] Electrical Engineering (Power and Automation)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Gas & Applied Petroleum Engineering) Bachelor of Technology [B.Tech] (Physical Sciences)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Polymer Technology) Bachelor of Technology [B.Tech] (Dyestuff and Intermediates Technology)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Solar and Alternate Energy) Bachelor of Technology [B.Tech] (Fibers and Textiles Processing Technology)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Computer and Information Science) Bachelor of Technology [B.Tech] (Oleo chemicals and Surfactants Technology)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Open Source and Open Standards) Bachelor of Technology [B.Tech] (Food Technology & Biochemical Engineering)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Urban & Regional Planning) Bachelor of Technology [B.Tech] (Pharmaceuticals Chemistry and Technology)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Apparel Production Management) Bachelor of Technology [B.Tech] (Industrial Design)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Electronics and Nanotechnology) Bachelor of Technology [B.Tech] (Agri-Informatics)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Mobile Application & Information Security) Bachelor of Technology [B.Tech] (Sugar & Alcohol Technology)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Print & Media Technology) Bachelor of Technology [B.Tech] (Atmospheric Sciences)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Autotronics) Bachelor of Technology [B.Tech] (Mainframe Technology)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Environmental Engineering and Water Resources) Bachelor of Technology [B.Tech] (Fashion and Lifestyle Design) (FLD)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Enterprise Information Systems) Bachelor of Technology [B.Tech](TV)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Bioprocess Technology) Bachelor of Technology [B.Tech.] (Bio-Technology) (Food Process Engineering)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Electronics & Media Technology) Bachelor of Technology [B.Tech] (Biologically Inspired System Science)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Industrial Microbiology) Bachelor of Technology [B.Tech] + Master of Technology [M.Tech] (Intelligent Systems)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Molecular & Cellular Engineering) Bachelor of Technology [B.Tech] (Telecom Informatics)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Polymer Science & Chemical Technology) Bachelor of Technology [B.Tech] (Motor Sports Engineering)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Professional Communication) Bachelor of Technology [B.Tech] (Earth Science)
Bachelor of Technology [B.Tech] (Rubber Technology) Bachelor of Technology [B.Tech] (Space Technology)

Science Courses After 12Th In Marathi

जर तुम्ही १२वी उत्तीर्ण असाल आणि तुम्हास सायन्स क्षेत्रात तुम्हाला तुमचे भविष्य घडवायचे असेल तर तुम्ही सायन्स क्षेत्रात येणारे कोर्सेस तपासू शकतात. यामध्ये BSC Bachelor of Science [B.Sc] व  Certificate And Diploma अंतर्गत खूप कोर्सेस येतात व यांचा कालावधी ३-४-५ वर्षाचा असतो तुम्ही प्रत्येक कोर्स बद्दल माहिती पाहू शकता . ते तपासा.

Bachelor of Science [B.Sc] (Physics)

Bachelor of Science [B.Sc] {Hons.} (Geography)

Bachelor of Science [B.Sc] (Chemistry)

Bachelor of Science [B.Sc] (Environmental Science)

Bachelor of Science [B.Sc] (Computer Science)

Bachelor of Science [B.Sc] (Data Science)

Bachelor of Science [B.Sc] (Mathematics)

Bachelor of Science [B.Sc] (Visual Communication)

Bachelor of Science [B.Sc] (Zoology)

Bachelor of Science [B.Sc] (Forensic Sciences)

Bachelor of Science [B.Sc] (Botany)

Bachelor of Science [B.Sc] (Nutrition & Dietetics)

Bachelor of Science [B.Sc] (Biotechnology)

Bachelor of Science [B.Sc] {Hons.} (Statistics)

Bachelor of Science [B.Sc] (Microbiology)

Diploma in Yoga

Bachelor of Science [B.Sc] (Information Technology)

Bachelor of Science [B.Sc] (Hotel Management)

Bachelor of Science [B.Sc]

Certificate Course in Yoga

Bachelor of Science [B.Sc] {Hons.} (Mathematics)

Bachelor of Science [B.Sc] (Industrial Chemistry)

Bachelor of Science [B.Sc] {Hons.} (Chemistry)

Bachelor of Science [B.Sc] {Hons.} (Geology)

Bachelor of Science [B.Sc] {Hons.} (Physics)

Bachelor of Science [B.Sc] (Food Technology)

Bachelor of Science [B.Sc] (Statistics)

Bachelor of Science [B.Sc] (Food Science and Nutrition)

Bachelor of Science [B.Sc] (Electronics)

Bachelor of Science [B.Sc] {Hons.} (Electronics)

Bachelor of Science [B.Sc] {Hons.} (Zoology)

Bachelor of Naturopathy & Yogic Science

Bachelor of Science [B.Sc] {Hons.} (Botany)

Bachelor of Science [B.Sc] {Hons.} (Biochemistry)

Bachelor of Science [B.Sc] (Biochemistry)

Bachelor of Science [B.Sc] (Life Sciences)

Bachelor of Science [B.Sc] {Hons.} (Computer Science)

Bachelor of Science [B.Sc] {Hons.} (Psychology)

Bachelor of Science [B.Sc] (Biology)

Bachelor of Science [B.Sc] (Costume Design and Fashion)

Bachelor of Science [B.Sc] (Home Science)

Bachelor of Science [B.Sc] (Forestry)

Bachelor of Science [B.Sc] (Economics)

Bachelor of Science [B.Sc] (Electronics & Communication)

Bachelor of Science [B.Sc] (Geography)

Bachelor of Science [B.Sc] (Physiology)

Bachelor of Science [B.Sc] (Psychology)

Bachelor of Science [B.Sc] (Bio-informatics)

Bachelor of Science [B.Sc] (Non-Medical)

Bachelor of Science [B.Sc] {Hons.}

Bachelor of Science [B.Sc] (Geology)

Bachelor of Science [B.Sc] (Physical Sciences)

Bachelor of Science [B.Sc] {Hons.} (Biotechnology)

Bachelor of Science [B.Sc] (Anthropology)

Bachelor of Science [B.Sc] {Hons.} (Economics)

Bachelor of Science [B.Sc] {Hons.} (Environmental Science)

Bachelor of Science [B.Sc] (Medical)

Diploma in Computer Science [DCS]

Bachelor of Science [B.Sc] {Hons.} (Microbiology)

Bachelor of Fisheries Science [BFSc]

Bachelor of Science [B.Sc] (Computer Applications)

Bachelor of Science [B.Sc] (Genetics)

Bachelor of Science [B.Sc] (Fashion Technology)

Bachelor of Science [B.Sc] {Hons.} (Biological Science)

Bachelor of Science [B.Sc] (Cardiovascular Technology)

Bachelor of Science [B.Sc] (Actuarial Science)

Bachelor of Science [B.Sc] (Textile Design)

Bachelor of Science [B.Sc] (Anatomy)

Bachelor of Science [B.Sc] (Hotel Management and Catering Technology)

Bachelor of Science [B.Sc] (Software Engineering)

Bachelor of Science [B.Sc] (Nutrition)

Bachelor in Prosthetic and Orthotics [BPO]

Certificate Course in Information Technology

Certificate in Cloud Computing

Bachelor of Science [B.Sc] (Nautical Science)

Bachelor of Science [B.Sc] (Applied Nutrition)

Bachelor of Science [B.Sc] {Hons.} (Home Science)

Bachelor of Science [B.Sc] (Applied Physics)

Bachelor of Science [B.Sc.] (Medical Radiography & Imaging Technology)

Bachelor of Science [B.Sc.] (Cardiac Perfusion)

Bachelor of Science [B.Sc] (Plant Biology and Plant Biotechnology)

Bachelor of Science [B.Sc] (Photography)

Bachelor of Science [B.Sc] (Aviation)

Diploma in Diabetology

Bachelor of Science [B.Sc] (Multimedia)

Bachelor of Fisheries Science [BFSc] (Aquaculture)

Diploma in Nautical Science

Bachelor of Science [B.Sc] (Mass Communication)

Bachelor of Science [B.Sc] (Biological Science)

Bachelor of Science [B.Sc](Multimedia Technology)

Certified Course in Food and Nutrition

Diploma in Nutrition and Health Education

Bachelor of Science [B.Sc] (Physical Education)

Bachelor of Science [B.Sc] (Applied Chemistry)

Diploma in Health Inspector

Bachelor of Science [B.Sc] (Applied Mathematics)

Bachelor of Science [B.Sc] (Advanced Zoology & Biotechnology)

Bachelor of Science [B.Sc] (Biostatistics)

Bachelor of Science [B.Sc] (Electronic Media)

Bachelor of Science [B.Sc] (Social Sciences)

Bachelor of Science [B.Sc] {Hons.} (Biomedical Sciences)

Bachelor of Science [B.Sc] (Avionics)

Bachelor of Science [B.Sc] (Clinical Nutrition)

Diploma in Aquaculture

Certificate In Cosmetology

Bachelor of Science [B.Sc] (Applied Science)

Bachelor of Science [B.Sc] (Food Sciences)

Bachelor of Science [B.Sc.] (Applied Electronics)

Bachelor of Science [B.Sc] (Aeronautical Science)

Bachelor of Science [B.Sc] (Astrophysics)

Bachelor of Science [B.Sc] (Aquaculture)

Bachelor of Science [B.Sc.] (Environmental Science & Ecology)

Bachelor of Science [B.Sc] (Physiotherapy)

Bachelor of Science [B.Sc] (Ecology)

Bachelor of Science [B.Sc] (Finance)

Bachelor of Science [B.Sc] (Computer Science Statistics)

Bachelor of Science [B.Sc] (NeuroScience)

Bachelor of Science [B.Sc] (Gemology)

Diploma in Naturopathy [ND]

Bachelor of Science [B.Sc] (Beauty Cosmetology)

Bachelor of Science [B.Sc] (Fire Safety and Hazard Management)

Bachelor of Science [B.Sc] (Economics and Finance)

Bachelor of Science [B.Sc] (Instrumentation)

Bachelor of Science [B.Sc] (Applied Biotechnology)

Bachelor of Science [B.Sc] (Audiology and Speech Language Pathology)

Bachelor of Science [B.Sc] (Aqualogy)

Bachelor of Science [B.Sc] (Renewable Energy)

Bachelor of Science [B.Sc] (Construction Management)

Certificate in Yoga Education [C.Y.Ed]

Bachelor of Science [B.Sc] (Accountancy)

Diploma in Food and Nutrition

Bachelor of Science [B.Sc] (Account and finance)

 

Medical Courses After 12Th In Marathi

जर तुम्ही १२वी उत्तीर्ण असाल आणि तुम्हास मेडिकल क्षेत्रात तुम्हाला तुमचे भविष्य घडवायचे असेल तर तुम्ही मेडिकल क्षेत्रात येणारे कोर्सेस तपासू शकतात. यामध्ये Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery व  Bachelor of Science [B.Sc] {Hons.} (Physiology) अंतर्गत खूप कोर्सेस येतात व यांचा कालावधी ३-४-५ वर्षाचा असतो तुम्ही प्रत्येक कोर्स बद्दल माहिती पाहू शकता . ते तपासा.

Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery [MBBS]

Bachelor of Physiotherapy [BPT]

Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery [BAMS]

Diploma in Medical Laboratory Technology [DMLT]

Bachelor in Medical Laboratory Technology [BMLT]

Bachelor of Homeopathic Medicine & Surgery [BHMS]

Bachelor of Optometry [B.Optom]

Diploma in Physiotherapy [DPT]

Bachelor of Occupational Therapy [BOT]

Bachelor in Audiology and Speech – Language Pathology [BASLP]

Bachelor of Science [B.Sc] (Perfusion Technology)

Bachelor of Unani Medicine & Surgery

Bachelor of Science [B.Sc] (Medical Imaging Technology)

Diploma in Dialysis Techniques

Diploma in X-Ray Technology

Certificate Course in Physiotherapy

Diploma in Medical Radio Diagnosis [DMRD]

Bachelor of Science [B.Sc] (Radiography)
Diploma in Clinical Pathology [DCP] Bachelor of Siddha Medicine & Surgery [BSMS]

Bachelor of Science [B.Sc] {Hons.} (Physiology)

Diploma in Radiography

Bachelor of Science [B.Sc] (Industrial Microbiology)

Diploma in Radiology Therapy [DMRT]

Diploma in Anaesthesia [DA]

Bachelor of Science [B.Sc] (Imaging Technology Radiography)
Bachelor of Science [B.Sc] (Dialysis) Diploma in Occupational Therapy
Diploma in Nursing Certificate in Laboratory Techniques [CPLT]
Bachelor of Science [B.Sc] (Respiratory Therapy) Bachelor of Science [B.Sc] (Occupational Therapy)
Diploma in Otorhinolaryngology [DLO] Bachelor of Science [B.Sc] (Pathology)
Diploma in Operation Theatre Techniques Bachelor of Science [B.Sc] (Audiology)

 

Paramedical Courses After 12Th In Marathi

जर तुम्ही १२वी उत्तीर्ण असाल आणि तुम्हास पॅरामेडिकल क्षेत्रात तुम्हाला तुमचे भविष्य घडवायचे असेल तर तुम्ही पॅरामेडिकल क्षेत्रात येणारे कोर्सेस तपासू शकतात. यामध्ये Bachelor of Science [B.Sc], Diploma अंतर्गत खूप कोर्सेस येतात व यांचा कालावधी ३-४ वर्षाचा असतो तुम्ही प्रत्येक कोर्स बद्दल माहिती पाहू शकता . ते तपासा.

Bachelor of Science [B.Sc] (Nursing)

General Nursing and Midwifery [GNM]

Post Basic Bachelor of Science [P.B.B.Sc] (Nursing)

Bachelor of Science [B.Sc] (Medical Laboratory Technology)

Auxiliary Nursing Midwifery [ANM] (Nursing)

Bachelor of Science [B.Sc] (Optometry)

Bachelor of Science [B.Sc] (Operation Theatre Technology)

Diploma in Operation Theatre Technology

Diploma in Optometry

P.B.Bachelor of Science [B.Sc] (Nursing)

Diploma in Gynaecology and Obstetrics [DGO]

Diploma in Child Health [DCH]

Bachelor of Science [B.Sc] (Physician Assistant)

Bachelor of Science [B.Sc] (Renal Dialysis Technology)

Diploma in Orthopaedics

Bachelor of Science [B.Sc] (Cardiac Technology)

Diploma in Ophthalmology

Certificate Course in Medical Laboratory Technology

Diploma in Dermatology, Venerology and Leprosy [DDVL]

Bachelor of Science [B.Sc] (Anaesthesia Technology)

Bachelor of Science [B.Sc] {Hons.} (Nursing)

Bachelor of Science [B.Sc] (Nuclear Medicine Technology)

Bachelor of Science [B.Sc] (Neurophysiology Technology)

Certificate Course in Research Methodology

Diploma in Clinical Research

Bachelor of Paramedical Technology [BPMT]

Diploma in Dermatology

DHMS (Diploma in Homeopathic and Surgery)

MPHW

 

Arts Courses After 12Th In Marathi

जर तुम्ही १२वी उत्तीर्ण असाल आणि तुम्हास आर्ट स्क्षेत्रात तुम्हाला तुमचे भविष्य घडवायचे असेल तर तुम्ही आर्टस् क्षेत्रात येणारे कोर्सेस तपासू शकतात. यामध्ये Bachelor of Arts [BA] व  Diploma, Certificate अंतर्गत खूप कोर्सेस येतात व यांचा कालावधी ३-४ वर्षाचा असतो तुम्ही प्रत्येक कोर्स बद्दल माहिती पाहू शकता . ते तपासा.

Bachelor of Arts [BA] (English)

Bachelor of Arts [BA] (Punjabi)

Bachelor of Arts [BA] (Economics)

Bachelor of Arts [BA] (Anthropology)

Bachelor of Arts [BA] (History)

Bachelor of Arts [BA] (Travel and Tourism Management)

Bachelor of Arts [BA] (Political Science)

Bachelor of Fine Arts [BFA] (Applied Arts)

Bachelor of Arts [BA]

Diploma in Library and Information Science

Bachelor of Arts [BA] (Sociology)

Certificate course in Spanish

Bachelor of Arts [BA] (Hindi)

Bachelor of Arts [BA] (Persian)

Bachelor of Arts [BA] (Geography)

Bachelor of Arts [BA] (English Language and English Literature)

Bachelor of Arts [BA] {Hons.} (English)

Bachelor of Arts [BA] (Communicative English)

Bachelor of Arts [BA] (Sanskrit)

Bachelor of Arts [BA] (Tamil Literature)

Bachelor of Arts [BA] (Psychology)

Bachelor of Arts [BA] (Telugu)

Bachelor of Arts [BA] {Hons.} (Political Science)

Certificate Course in Communicative English

Bachelor of Arts [BA] {Hons.} (History)

Certificate in English

Bachelor of Arts [BA] {Hons.} (Economics)

Bachelor of Arts [BA] {Hons.} (Home Science)

Bachelor of Arts [BA] (Education)

Bachelor of Arts [BA] (Fine Arts)

Bachelor of Arts [BA] (Philosophy)

Bachelor of Visual Arts [BVA]

Bachelor of Arts [BA] {Hons.} (Philosophy)

Diploma in German

Bachelor of Library and Information Science [B.Lib.I.Sc]

Bachelor of Arts [BA] (Sanskrit Literature)

Bachelor of Arts [BA] (English Literature)

Bachelor of Performing Arts [BPA]

Bachelor of Arts [BA] {Hons.} (Sanskrit)

Bachelor of Arts [BA] (Social Work)

Bachelor of Arts [BA] {Hons.} (Bengali)

Bachelor of Arts [BA] {Hons.} (Arabic)

Bachelor of Arts [BA] {Hons.} (Geography)

Bachelor of Arts [BA] {Hons.} (Oriya)

Bachelor of Arts [BA] (Home Science)

Bachelor of Arts [BA] (Oriya)

Bachelor of Arts [BA] (Mathematics)

Bachelor of Theology [B.Th]

Bachelor of Arts [BA] {Hons.} (Hindi)

Certificate course in Chinese

Bachelor of Arts [BA] {Hons.} (Psychology)

Bachelor of Arts [BA] (Tourism Studies)

Bachelor of Arts [BA] {Hons.} (Sociology)

Bachelor of Arts [BA] (Defence and Strategic Studies)

Bachelor of Arts [BA] (Bengali)

Diploma in Spanish

Bachelor of Arts [BA] {Hons.} (Education)

Diploma in Acting

Bachelor of Arts [BA] (Physical Education)

Bachelor of Arts [BA] (Social Science)

Bachelor of Arts [BA] (Urdu)

Diploma in Music

Bachelor of Social Work [BSW]

Bachelor of Arts [BA] (French)

Bachelor of Arts [BA] (Tamil)

Certificate Course in Russian

Bachelor of Arts [BA] (Hindi Literature)

Diploma in Russian

Bachelor of Arts [BA] (Music)

Certificate Course in Library and Information Science

Bachelor of Arts [BA] (Marathi)

Diploma in English

Bachelor of Arts [BA] (Public Administration)

Diploma in Cinematography

Bachelor of Arts [BA] (Journalism)

Bachelor of Arts [BA] {Hons.} (Anthropology)

Bachelor of Fine Arts [BFA]

Bachelor of Arts [BA] (Interior Design)

Bachelor of Arts [BA] (Kannada)

Bachelor of Arts [BA] (Criminology)

Bachelor of Arts [BA] (Computer Applications)

Bachelor of Arts [BA] (Dance)

Bachelor of Arts [BA] (Statistics)

Bachelor of Arts [BA] (Multimedia)

Bachelor of Arts [BA] {Hons.} (Urdu)

Diploma in Chinese

Certificate Course in French

Diploma in Japanese

Bachelor of Arts [BA] (Ancient History)

Advanced Diploma in German

Bachelor of Arts [BA] (Arabic)

Bachelor of Visual Arts [BVA] (Applied Arts)

Bachelor of Arts [BA] (Assamese)

Bachelor of Arts [BA] (Rural Development)

Bachelor of Arts [BA] {Hons.} (Mathematics)

Bachelor of Divinity [B.Div]

Bachelor of Arts [BA] (Malayalam)

Bachelor of Arts [BA] (English with Journalism)

Bachelor of Arts [BA] (Gujarati)

Bachelor of Music

Certificate Course in German

Bachelor of Arts [BA] (Islamic Studies)

Bachelor of Arts [BA] {Hons.}

Bachelor of Arts [BA] (Culinary Arts)

Bachelor of Arts [BA] (Politics)

Diploma in Art and Craft

Bachelor of Arts [BA] (Drawing and Painting)

Bachelor of Arts [BA] (Hotel Management)

Bachelor of Arts [BA] (Music Vocal)

Advanced Diploma in French

Bachelor of Arts [BA] (Computer Science)

Diploma in Tamil

Bachelor of Arts [BA] {Hons.} (Music)

Bachelor of Arts [BA] (Visual Arts)

Diploma in French

Bachelor of Sports Management [BSM]

Bachelor of Arts [BA] (Functional English)

Bachelor of Arts [BA] (Business Economics)

Bachelor of Fine Arts [BFA] (Painting)

Bachelor of Arts [BA] (Acting)

Bachelor of Arts [BA] (Visual Communication)

Diploma in Folklore

Diploma in Counselling & Guidance

Bachelor of Fine Arts [BFA] (Digital Art)

Bachelor of Arts [BA] (Linguistics)

Bachelor of Arts [BA] (Foreign Languages)

Diploma in Astrology [DIA]

Bachelor of Arts [BA] (Public Relations)

Diploma in Performing Arts

Bachelor of Arts [BA] (Textile Design)

Certificate in Insurance Services

Bachelor of Arts [BA] (Public Policy and Administration)

Bachelor of Arts [BA] (Media Studies)

Diploma in Fine Art (Painting)

Bachelor of Fine Arts [BFA] (Photography)

Diploma in Public Administration

Bachelor of Literature [B.Lit]

Bachelor of Arts [BA] (Developmental Economics)

Diploma in Public Relations

Bachelor of Arts [BA] (Astrology)

Bachelor of Arts [BA] (Criminology and Police Administration)

Bachelor of Arts [BA] (Astrology)

Diploma in Translation

Bachelor of Arts [BA] (Development Studies)

Bachelor of Arts [BA] (Public Health)

Management Courses After 12Th In Marathi

जर तुम्ही १२वी उत्तीर्ण असाल आणि तुम्हास व्यवस्थापन क्षेत्रात तुम्हाला तुमचे भविष्य घडवायचे असेल तर तुम्ही व्यवस्थापन क्षेत्रात येणारे कोर्सेस तपासू शकतात. यामध्ये Bachelor of Business Administration [BBA] व  Certificate, Diploma अंतर्गत खूप कोर्सेस येतात व यांचा कालावधी ३-४ वर्षाचा असतो तुम्ही प्रत्येक कोर्स बद्दल माहिती पाहू शकता . ते तपासा.

Bachelor of Business Administration [BBA]

Diploma in Office Automation

Bachelor of Business Management [BBM]

Bachelor of Arts [BA] (Hospitality Management)

Bachelor of Business Administration [BBA] (Marketing)

Bachelor of Business Administration [BBA] (Professional)

Bachelor of Business Administration [BBA] (Human Resource Management)

Bachelor of Business Administration [BBA] (Sales and Marketing)

Bachelor of Management Studies [BMS]

Bachelor of Business Administration [BBA] (Banking)

Bachelor of Business Administration [BBA] (Finance)

Diploma in Entrepreneurship

Bachelor of Business Administration [BBA] {Hons.}

Diploma in Financial Management

Bachelor of Business Administration [BBA] (Digital Marketing)

Bachelor of Business Administration [BBA] (Agribusiness Management)

Bachelor of Business Administration [BBA] (International Business)

Bachelor of Management studies [BMS] (Marketing)

Bachelor of Business Administration [BBA] (Computer Applications)

Diploma in Logistic Management

Bachelor of Tourism and Travel Management [BTTM]

Bachelor of Business Administration [BBA] (Media Management)

Diploma in Event Management

Certificate in Project Management

Bachelor of Business Administration [BBA] (Retail Management)

Bachelor of Science [B.Sc] (Airlines, Tourism and Hospitality Management)

Certificate in Tourism and Travel Management

Advanced Diploma in Marketing

Bachelor of Business Administration [BBA] (Entrepreneurship)

Certified Financial Planner [CFP]

Diploma in Front Office

Bachelor of Business Management [BBM] (Human Resource Management)

Bachelor of Business Administration [BBA] (Logistics Management)

Bachelor of Business Administration [BBA] (Accounting)

Diploma in Business Management

BBA Business Analyst

Bachelor of Business Administration [BBA] (Hospital Management)

Certificate Programme in Sales and Marketing

Diploma in Travel and Tourism

Bachelor of Business Administration [BBA] (Management)

Bachelor of Hospital Management [BHM]

Bachelor of Business Administration [BBA] (Tour & Travel Management)

Bachelor of Business Administration [BBA] (Information Technology)

Bachelor of Business Administration [BBA] (E-Commerce)

Bachelor of Business Administration [BBA] (Tourism and Travel Management)

Bachelor of Business Management [BBM] (Marketing Management)

Diploma in Retail Management

Diploma in Supply Chain Management

Diploma in Tourism & Travel Management

Bachelor in Business Economics [BBE]

Bachelor in Hospital Administration [BHA]

Bachelor of Hospitality Management [BHM] (Culinary)

Bachelor of Business Administration [BBA] (Sports Management)

Diploma in Accounting Management [DAM]

Bachelor of Business Administration [BBA] (Hospitality & Tourism)

Diploma in Health Administration

Bachelor of Business Administration [BBA] (Hotel Management)

Bachelor of Business Management [BBM] (International Business)

Bachelor of Business Administration [BBA] (Banking and Insurance)

Diploma in Cooperative Management [D.C.M.]

Bachelor of Business Administration [BBA] (Event Management)

Certificate Program in Supply Chain Management

Certificate Course in Business Analytics

Bachelor of Business Administration [BBA] (Insurance)

Bachelor of Business Administration [BBA] (Finance and Accounts)

Certificate in Disaster Management [CDM]

Diploma in Business Administration

Bachelor of Business Studies [BBS]

Bachelor of Business Administration [BBA] (Tourism)

Diploma in Operation Management

Bachelor of Business Administration [BBA] (Supply Chain Management)

Diploma in Production Management

Diploma in Export and Import Management

Diploma in Quality Management

Bachelor of Business Administration [BBA] (Operations Management)

Bachelor of Business Administration [BBA] (Communications Management)

Diploma in Disaster Management

Diploma in Office Administration

Bachelor in Tourism Management [BTM]

Diploma in International Business

Diploma In Human Resource Management

Bachelor of Banking and Insurance [BBI]

Bachelor of Business Administration [BBA] (Foreign Trade)

Bachelor of Business Administration [BBA] (Air Travel Management)

Certificate in Human Resources

Post Graduate Program in Planning and Entrepreneurship [PGPPE]

Advanced Diploma in Business Management [ADBM]

Bachelor of Business Administration [BBA] (Risk Management)

Commerce Courses After 12Th In Marathi

जर तुम्ही १२वी उत्तीर्ण असाल आणि तुम्हास कॉमर्स क्षेत्रात तुम्हाला तुमचे भविष्य घडवायचे असेल तर तुम्ही कॉमर्स क्षेत्रात येणारे कोर्सेस तपासू शकतात. यामध्ये Bachelor of Commerce [B.Com] व  Bachelor of Science [B.Sc] {Hons.} (Physiology) अंतर्गत खूप कोर्सेस येतात व यांचा कालावधी ३-४ वर्षाचा असतो तुम्ही प्रत्येक कोर्स बद्दल माहिती पाहू शकता . ते तपासा.

Bachelor of Commerce [B.Com]

Bachelor of Commerce [B.Com] (Financial Accounting)

Bachelor of Commerce [B.Com] (Computer Applications)

Bachelor of Commerce [B.Com] (Management Studies)

Bachelor of Commerce [B.Com] {Hons.}

Bachelor of Commerce [B.Com] (Statistics)

Bachelor of Commerce [B.Com] (Accounting and Finance)

Bachelor of Commerce [B.Com] (Tourism and Travel Management)

Bachelor of Commerce [B.Com] (Corporate Secretaryship)

Bachelor of Commerce [B.Com] (Insurance Management)

Bachelor of Commerce [B.Com] (Banking and Insurance)

Bachelor of Commerce [B.Com] (International Business)

Bachelor of Commerce [B.Com] (Taxation)

Diploma in Banking & Finance

Bachelor of Commerce [B.Com] {Hons.} (Accountancy)

Certificate Course in Banking

Bachelor of Commerce [B.Com] (Finance)

Bachelor of Commerce [B.Com] (Business Economics)

Bachelor of Commerce [B.Com] {Hons.} (Accounting and Finance)

Association of Chartered Certified Accountants [ACCA]

Certificate Course in Tally

Certificate Course in Financial Accounting & Taxation [CCFAT]

Bachelor of Commerce [B.Com] (Accountancy)

Diploma in Computerised Accounting [DIC]

Bachelor of Commerce [B.Com] (Professional Accounting)

Bachelor of Commerce [B.Com] (Applied Economics)

Bachelor of Commerce [B.Com] (Professional)

Bachelor of Accounting and Finance [BAF]

Bachelor of Commerce [B.Com] (Co-operation)

Certified Management Accountant [CMA]

Bachelor of Commerce [B.Com] (Banking Management)

Certificate Course in Stock Market

Bachelor of Commerce [B.Com] (Computer Science)

Certificate in Accounting

Bachelor of Commerce [B.Com] (Taxation and Finance)

Bachelor of Commerce [B.Com] (Investment Management)

Bachelor of Commerce [B.Com] (Tax Procedure and practice)

Diploma in Accounting and Finance

Bachelor of Commerce [B.Com] (Information Technology)

CFA – Chartered Financial Analyst

Bachelor of Commerce [B.Com] (Financial Markets)

Bachelor of Commerce [B.Com] (Supply Chain Management)

Bachelor of Commerce [B.Com] (Banking & Finance)

Bachelor of Commerce [B.Com] (Capital Market)

Bachelor of Commerce [B.Com] (Business Administration)

Certified Public Accountant [CPA]

Bachelor of Commerce [B.Com] (Marketing)

Chartered Accountant

Bachelor of Commerce [B.Com] (Foreign Trade Management)

Company Secretary [CS]

Bachelor of Commerce [B.Com] (e-commerce)

Bachelor of Commerce [B.Com] (Accounting)

Bachelor of Commerce [B.Com] (Economics)

 

 

Education Courses After 12Th In Marathi

जर तुम्ही १२वी उत्तीर्ण असाल आणि तुम्हास शिक्षण क्षेत्रात तुम्हाला तुमचे भविष्य घडवायचे असेल तर तुम्ही शिक्षण क्षेत्रात येणारे कोर्सेस तपासू शकतात. यामध्ये Diploma in Education [D.Ed] व  Bachelor of Education [B.Ed] अंतर्गत खूप कोर्सेस येतात व यांचा कालावधी ३-४ वर्षाचा असतो तुम्ही प्रत्येक कोर्स बद्दल माहिती पाहू शकता . ते तपासा.

Bachelor of Education [B.Ed]

Bachelor of Education [B.Ed] (Special Education)

Diploma in Elementary Education [D.El.Ed.]

Elementary Teacher Training [ETT]

Diploma in Education [D.Ed]

Bachelor of Education [B.Ed] (Malayalam)

Bachelor of Education [B.Ed] (English)

Diploma in Nursery Teacher Training [NTT]

Bachelor of Physical Education [B.P.Ed]

Basic Teachers Course [BTC]

Bachelor of Education [B.Ed] (Physical Science)

Diploma in Physical Education

Bachelor of Education [B.Ed.] (Mathematics)

Bachelor of Education [B.Ed] (Sanskrit)

Bachelor of Education [B.Ed] (History)

Bachelor of Education [B.Ed] (Home Science)

Bachelor of Education [B.Ed] (Tamil)

Diploma in Early Childhood Education

Bachelor of Education [B.Ed] (Biological Sciences)

Certificate in Physical Education [C.P.Ed]

Bachelor of Education [B.Ed] (Commerce)

Faculty Development Programme

Bachelor of Education [B.Ed] (Computer Science)

Bachelor of Education [B.Ed] (Physics)

Bachelor of Education [B.Ed] (Economics)

Bachelor of Education [B.Ed] (Chemistry)

Bachelor of Education [B.Ed] (Social Science)

Bachelor of Education [B.Ed] (Hearing Impaired)

Bachelor of Education [B.Ed] (Geography)

Bachelor of Education [B.Ed] (Physical Education)

Basic Training Certificate [BTC]

Bachelor of Education [B.Ed] (Political Science)

Bachelor of Education [B.Ed] (Natural Science)

Diploma In Teacher Education [D.T.Ed]

Bachelor of Elementary Education [B.El.Ed]

Junior Basic Training [JBT]

Bachelor of Education [B.Ed] (Hindi)

Bachelor of Education [B.Ed] (Psychology)

 

Design Courses After 12Th In Marathi

जर तुम्ही १२वी उत्तीर्ण असाल आणि तुम्हास डिझाईन क्षेत्रात तुम्हाला तुमचे भविष्य घडवायचे असेल तर तुम्ही डिझाईन क्षेत्रात येणारे कोर्सेस तपासू शकतात. यामध्ये Diploma in Education [D.Ed] व  Bachelor of Education [B.Ed] अंतर्गत खूप कोर्सेस येतात व यांचा कालावधी ३-४ वर्षाचा असतो तुम्ही प्रत्येक कोर्स बद्दल माहिती पाहू शकता . ते तपासा.

Diploma in Fashion Design

Bachelor of Arts [BA] (Fashion Design)

Diploma in Interior Design

Bachelor of Fashion Design

Bachelor of Design [B.Des] (Fashion Design)

Bachelor of Design [B.Des] (Fashion Communication)

Bachelor of Science [B.Sc] (Fashion Design)

Diploma in Jewellery Design

Bachelor of Science [B.Sc] (Interior Design)

Bachelor of Science [B.Sc] (Fashion and Apparel Design)

Bachelor of Design [B.Des] (Interior Design)

Bachelor of Design [B.Des] (Graphic Design)

Advanced Diploma in Interior Design

Bachelor of Design [B.Des] (Industrial Design)

Advanced Diploma in Fashion Design

Certificate in Auto CAD

Certificate Course in Interior Design

Diploma in Animation and Multimedia

Certificate Course in Fashion Design Bachelor of Design [B.Des] (Accessory Design)
Diploma in Textile Design

Bachelor of Design [B.Des] (Jewellery Design)

Bachelor of Design [B.Des] (Textile Design)

Bachelor of Fashion and Apparel Design [B.FAD]

Bachelor of Design [B.Des] (Product Design)

Bachelor in Fashion Technology

Bachelor of Design [B.Des]

Certificate in CAD

Bachelor of Design [B.Des] (Communication Design)

Bachelor of Design [B.Des] (Knitwear Design)

 

 

Leave a Comment